První novela občanského zákoníku

Co přináší první novela občanského zákoníku? Některé změny platí už od 28. 2. 2017, víte o nich? Pokud ne, pojďte si přečíst stručné shrnutí některých změn.


Zákonem č. 460/2016 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 30. 12. 2016, jsou novelizována některá ustanovení stávajícího občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). Změny vejdou v platnost ve třech vlnách: některá ustanovení vešla v platnost již samotným vyhlášením, většina změn platí od 28. 2. 2017 a pár ustanovení začne platit 1. 1. 2018.

Platné od 28. 2. 2017

    Zákonní zástupci nezletilých už nemohou rozvázat pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem či obdobný závazek nezletilé osoby, pokud to dle jejich názoru brání ve vzdělání či zdraví nezletilého.

    Byla prodloužena doba, na kterou může být osoba omezena na svéprávnosti, a to ze tří na pět let. Tohoto tématu se dotýká prodloužení doby pro opětovné rozhodnutí o případném prodloužení omezení svéprávnosti u osob, které byly před 1. 1. 2014 omezeny či dle staré úpravy také zbaveny svéprávnosti, a to rovněž ze tří na pět let. Pokud nedojde k novému rozhodnutí u osoby, která byla před 1. 1. 2014 na svéprávnosti omezena či zbavena, nejpozději do 1. 1. 2019, bude taková osoba opět plně svéprávná.

    V případech, kdy zákon vyžaduje pro právní jednání formu veřejné listiny (např. notářského zápisu), už nemusí být v této formě i plná moc. Nyní postačí, když bude plná moc opatřena ověřenými podpisy.

    Součástí pozemku již nejsou vedle inženýrských sítí (např. energetická vedení) i liniové stavby. Český právní řád přesnou definici liniových staveb ovšem nezná, musíme tedy při vymezení tohoto pojmu nahlédnout do rozhodovací praxe soudů. Nejvyšší správní soud došel k tomu, že liniové stavby jsou stavby, u nichž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; je to např. pozemní komunikace, dráha (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2012, č.j. 1 Ao 7/2011-526).

    Nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu jedním z manželů nezakládá účast druhého manžela na rozhodování v rámci společnosti či družstva.

    Již neplatí, že rodič ztratí povinnost spravovat jmění dítěte, když prohlásí úpadek na svůj majetek. Dle novelizace musí rodič spravovat majetek dítěte, i když bude jeho úpadek řešen oddlužením. Pokud ale rodič prohlásí konkurs nebo dojde k zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že majetek rodiče nepostačuje k uspokojení pohledávek věřitelů, rodič tuto povinnost ztratí, stejně jako tomu bylo dříve.

    K dlužnému výživnému může být nově požadováno také zaplacení úroků z prodlení.

    Vymizel zákaz započtení proti pohledávce mzdy, platu, odměny a náhradě mzdy.

    U zajištění dluhu dohodou o srážkách ze mzdy, platu či odměny bylo zrušeno omezení, že výše srážky nesmí přesahovat polovinu příjmu. Nyní jsou tyto srážky bez omezení.

    Peněžní jistota (kauce) je stanovena maximálně na trojnásobek měsíčního nájemného (před změnou to byl šestinásobek).

    Lhůta pro vyklizení bytu zvláštního určení (byt určený pro osoby se zdravotním postižením, byt v domě se zařízením pro tyto osoby určeném, byty v domě s pečovatelskou službou) byla prodloužena ze tří na šest měsíců od smrti nájemce. Pokud s ním ovšem v daném bytě žila alespoň jeden rok osoba zdravotně postižená či osoba, která dosáhla věku 70 let, smrtí předchozího nájemce na ni nájem přejde.


Platné od 1. 1. 2018

    Opět bude zavedeno předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí.

    Bude zřízen registr pro svěřenecké fondy. Zákonem je tedy striktně oddělen moment zřízení (svěřenecký správce přijme pověření ke správě) a vznik fondu (dnem zápisu do evidence svěřeneckých fondů). Vzniklé svěřenecké fondy mají povinnost se zapsat do evidence nejpozději do 30. 6. 2018, pokud tak neučiní, zaniknou.